ed_202104281619581802.png
전품목 VAT포함
로그인 회원가입 장바구니 마이페이지 주문/배송조회 고객센터
브랜드관
 • 라벤다 시리즈
 • 샤인시리즈
 • FR 시리즈
 • 디셀 시리즈
 • HO 시리즈
 • 에임 시리즈
 • 디에프 시리즈
 • 디알 시리즈
 • 유라인 시리즈
 • SF 시리즈
 • 가이아 시리즈
 • 드론 시리즈
 • TT 시리즈
 • EF 시리즈
 • FM 시리즈
 • SP 시리즈
 • 에이라인&피디에프 시리즈
 • 라인슈팅&라인심플 시리즈
 • + 더보기
  책상
 • 중역용책상(프리미엄)
 • 중역용책상(일반형)
 • 팀장용책상
 • 사원책상1(탑/퍼즐/CRT)
 • 사원책상2(고급철제다리)
 • 유리/가죽책상
 • 컴퓨터책상
 • 학원/연수용책상
 • 사이드/보조책상
 • 이동식서랍장
 • 서류함/화일박스
 • 책상세트상품
 • + 더보기
  의자
 • 듀오백/이노체어
 • 여름이벤트 메쉬의자
 • 임원 중역의자
 • 사원용의자(고급형)
 • 사원용의자(일반형)
 • 회의의자(고급형)
 • 회의의자(사무실,학교,학원)
 • 빠텐의자
 • 접이식의자
 • 대기용장의자
 • 좌식/스툴의자
 • 업소용의자
 • 인테리어의자(식당/커피숍)
 • 인테리어의자(골드프레임)
 • 인테리어의자(라탄/야외)
 • 작업의자(진찰,실험실,공장)
 • 의자부속품
 • [베스트] 마이자라
 • [베스트] 체이드/리바트하움
 • + 더보기
  책장
 • 중역용책장
 • OA 2단책장
 • OA 3단책장
 • OA 4/5단책장
 • 옷장
 • 사이드책장/다용도책장
 • 정수기대/렌지대
 • 철재책장
 • 앵글책장(히트상품)
 • 앵글행거(히트상품)
 • 유리책장
 • 서재장식장
 • 신발장
 • 크레덴쟈(문갑)
 • 중역용책장세트
 • + 더보기
  테이블
 • 중역회의용테이블
 • OA회의용테이블
 • 원형테이블
 • 학원/연수용테이블
 • 회의용연결테이블
 • 유리/가죽회의테이블
 • 라이프타임 테이블/의자
 • 인테리어테이블 (식당/커피숍)
 • 인테리어테이블 (라탄/야외)
 • + 더보기
  파티션 (주문제작제품)
 • 슬림파티션
 • 스크린파티션
 • (30T)우드칼라/PVC파티션
 • (35T)리파로 항균파티션
 • (45T)시트칼라파티션(일반형)
 • (45T)시트칼라파티션(고급형)
 • (45T)우드파티션
 • (45T)PVC파티션
 • (45T)알루미늄파티션
 • (45T)콘센트 파티션
 • (45T)인조가죽파티션
 • 디자인/강화유리파티션
 • (60T)알루미늄파티션
 • (60T)블럭/블럭그릴파티션
 • (60T)인조가죽파티션
 • (66T)마이아 파티션
 • 목재파티션
 • 파티션부속
 • 파티션관련상품
 • 영업용파티션
 • 약국,병원칸막이
 • 안내데스크
 • + 더보기
  소파
 • 사무용소파 (고급형)
 • 사무용소파 (일반형)
 • 인테리어소파
 • 소파테이블
 • 협탁/전화대
 • 로비인테리어소파
 • 리클라이너소파
 • 업소용가구
 • 업소용테이블 (일반형)
 • 업소용테이블 (고급형)
 • 업소용의자 (일반형)
 • 업소용의자 (고급형)
 • 인테리어 골드프레임
 • 인테리어 라탄제품
 • 빠텐의자
 • 빠테이블
 • 스툴의자
 • 인테리어소파
 • 파라솔/의자/벤치
 • 야외테이블
 • 인테리어소품
 • 캐노피
 • 테이블상판
 • 테이블다리
 • 업소용파티션
 • + 더보기
  사물함락카
 • 청소도구함
 • OA사물함/락카
 • 철재사물함/락카
 • 철재제품
 • 철재책상
 • 철재캐비넷
 • 철재락카
 • 철재화일박스
 • 철재테이블
 • 철재침대
 • 앵글책장(히트상품)
 • 앵글행거(히트상품)
 • + 더보기
  소품
 • 책상조명/사무실조명
 • 잡지/책꽂이
 • 서류함
 • 필경대/사회대
 • 공간박스
 • 부품박스
 • 옷걸이
 • 컴퓨터관련비품
 • 휴지통/재털이
 • 보드/칠판
 • + 더보기
  금고
  교구
 • 교구책상/학원책상
 • 교구세트
 • 성구
 • 교육가구 시리즈1
 • 교육가구 시리즈2
 • 교구의자
 • 가정용가구
 • 침실가구(장롱,매트리스,침대)
 • 거실가구(거실,서랍,화장대)
 • 주방가구(식탁/렌지/정수기)
 • 소파 (카우치,리클라이너)
 • 서재, 학생용가구(책상,책장)
 • 기타(행거,거울)
 • 브랜드관
  라벤다 시리즈
  샤인시리즈
  FR 시리즈
  디셀 시리즈
  HO 시리즈
  에임 시리즈
  디에프 시리즈
  디알 시리즈
  유라인 시리즈
  SF 시리즈
  가이아 시리즈
  드론 시리즈
  TT 시리즈
  EF 시리즈
  FM 시리즈
  SP 시리즈
  에이라인&피디에프 시리즈
  라인슈팅&라인심플 시리즈
  책상
  중역용책상(프리미엄)
  중역용책상(일반형)
  팀장용책상
  사원책상1(탑/퍼즐/CRT)
  사원책상2(고급철제다리)
  유리/가죽책상
  컴퓨터책상
  학원/연수용책상
  사이드/보조책상
  이동식서랍장
  서류함/화일박스
  책상세트상품
  의자
  듀오백/이노체어
  여름이벤트 메쉬의자
  임원 중역의자
  사원용의자(고급형)
  사원용의자(일반형)
  회의의자(고급형)
  회의의자(사무실,학교,학원)
  빠텐의자
  접이식의자
  대기용장의자
  좌식/스툴의자
  업소용의자
  인테리어의자(식당/커피숍)
  인테리어의자(골드프레임)
  인테리어의자(라탄/야외)
  작업의자(진찰,실험실,공장)
  의자부속품
  [베스트] 마이자라
  [베스트] 체이드/리바트하움
  책장
  중역용책장
  OA 2단책장
  OA 3단책장
  OA 4/5단책장
  옷장
  사이드책장/다용도책장
  정수기대/렌지대
  철재책장
  앵글책장(히트상품)
  앵글행거(히트상품)
  유리책장
  서재장식장
  신발장
  크레덴쟈(문갑)
  중역용책장세트
  테이블
  중역회의용테이블
  OA회의용테이블
  원형테이블
  학원/연수용테이블
  회의용연결테이블
  유리/가죽회의테이블
  라이프타임 테이블/의자
  인테리어테이블 (식당/커피숍)
  인테리어테이블 (라탄/야외)
  파티션 (주문제작제품)
  슬림파티션
  스크린파티션
  (30T)우드칼라/PVC파티션
  (35T)리파로 항균파티션
  (45T)시트칼라파티션(일반형)
  (45T)시트칼라파티션(고급형)
  (45T)우드파티션
  (45T)PVC파티션
  (45T)알루미늄파티션
  (45T)콘센트 파티션
  (45T)인조가죽파티션
  디자인/강화유리파티션
  (60T)알루미늄파티션
  (60T)블럭/블럭그릴파티션
  (60T)인조가죽파티션
  (66T)마이아 파티션
  목재파티션
  파티션부속
  파티션관련상품
  영업용파티션
  약국,병원칸막이
  안내데스크
  소파
  사무용소파 (고급형)
  사무용소파 (일반형)
  인테리어소파
  소파테이블
  협탁/전화대
  로비인테리어소파
  리클라이너소파
  업소용가구
  업소용테이블 (일반형)
  업소용테이블 (고급형)
  업소용의자 (일반형)
  업소용의자 (고급형)
  인테리어 골드프레임
  인테리어 라탄제품
  빠텐의자
  빠테이블
  스툴의자
  인테리어소파
  파라솔/의자/벤치
  야외테이블
  인테리어소품
  캐노피
  테이블상판
  테이블다리
  업소용파티션
  사물함락카
  청소도구함
  OA사물함/락카
  철재사물함/락카
  철재제품
  철재책상
  철재캐비넷
  철재락카
  철재화일박스
  철재테이블
  철재침대
  앵글책장(히트상품)
  앵글행거(히트상품)
  소품
  책상조명/사무실조명
  잡지/책꽂이
  서류함
  필경대/사회대
  공간박스
  부품박스
  옷걸이
  컴퓨터관련비품
  휴지통/재털이
  보드/칠판
  교구
  교구책상/학원책상
  교구세트
  성구
  교육가구 시리즈1
  교육가구 시리즈2
  교구의자
  가정용가구
  침실가구(장롱,매트리스,침대)
  거실가구(거실,서랍,화장대)
  주방가구(식탁/렌지/정수기)
  소파 (카우치,리클라이너)
  서재, 학생용가구(책상,책장)
  기타(행거,거울)
  1:1 문의 공지사항
  자주묻는질문 견적서조회
  주문배송조회 장바구니
  에누리신청보기 고객센터
  방문견적신청 레이아웃신청
  CUSTOMER CENTER
  1688-2680
  FAX :032-467-8200
  e-mail :saebingagu@hanmail.net
  BANK INFO
  신한은행

  140-009-991740

  씨티은행

  421-02177-244-01

  농협은행

  351-0592-2903-33

  예금주(주)세빈가구산업
  디셀 시리즈
  책상/이동서랍
  책장/사이드장/옷장
  테이블
  파티션
  ed_202104291619653389.jpg
  추천순 인기순 이름순 등록순 가격순
  현제 카테고리에서 상품검색 : 찾기
  디셀 시리즈 카테고리에 65 개의 상품이 있습니다.
  상품진열수 :
  1
  https://www.saebin.com/up/product/34813/small_img.jpghttps://www.saebin.com/up/product/34813/s_sum_m_0_202009111599796272.jpghttps://www.saebin.com/up/product/34813/s_sum_m_1_202009111599796272.jpghttps://www.saebin.com/up/product/34813/s_sum_m_2_202009111599796272.jpghttps://www.saebin.com/up/product/34813/s_sum_m_3_202009111599796272.jpg
  (TS) 디셀 사무용책상 사무실일자책상
  시중판매가 : 118,800
  판매가 : 93,500원
  21%↓
  2
  https://www.saebin.com/up/product/34814/small_img.jpghttps://www.saebin.com/up/product/34814/s_sum_m_0_202009111599796560.jpghttps://www.saebin.com/up/product/34814/s_sum_m_1_202009111599796272.jpghttps://www.saebin.com/up/product/34814/s_sum_m_2_202009111599796272.jpghttps://www.saebin.com/up/product/34814/s_sum_m_3_202009111599796272.jpg
  (TS) 디셀 사무용책상 사무실일자책상
  시중판매가 : 126,500
  판매가 : 93,500원
  26%↓
  3
  https://www.saebin.com/up/product/34815/small_img.jpghttps://www.saebin.com/up/product/34815/s_sum_m_0_202009111599796560.jpghttps://www.saebin.com/up/product/34815/s_sum_m_1_202009111599796609.jpghttps://www.saebin.com/up/product/34815/s_sum_m_2_202009111599796272.jpghttps://www.saebin.com/up/product/34815/s_sum_m_3_202009111599796272.jpg
  (TS) 디셀 사무용책상 사무실일자책상
  시중판매가 : 121,000
  판매가 : 93,500원
  23%↓
  4
  https://www.saebin.com/up/product/34816/small_img.jpghttps://www.saebin.com/up/product/34816/s_sum_m_0_202009111599796560.jpghttps://www.saebin.com/up/product/34816/s_sum_m_1_202009111599796609.jpghttps://www.saebin.com/up/product/34816/s_sum_m_2_202009111599796272.jpghttps://www.saebin.com/up/product/34816/s_sum_m_3_202009111599796659.jpg
  (TS) 디셀 사무용책상 사무실일자책상
  시중판매가 : 122,100
  판매가 : 93,500원
  23%↓
  5
  https://www.saebin.com/up/product/34817/small_img.jpghttps://www.saebin.com/up/product/34817/s_sum_m_0_202009111599796560.jpghttps://www.saebin.com/up/product/34817/s_sum_m_1_202009111599796609.jpghttps://www.saebin.com/up/product/34817/s_sum_m_2_202009111599796702.jpghttps://www.saebin.com/up/product/34817/s_sum_m_3_202009111599796659.jpg
  (TS) 디셀 사무용책상 사무실일자책상
  시중판매가 : 124,300
  판매가 : 93,500원
  25%↓
  6
  https://www.saebin.com/up/product/34821/small_img.jpghttps://www.saebin.com/up/product/34821/s_sum_m_0_202009111599798430.jpghttps://www.saebin.com/up/product/34821/s_sum_m_1_202009111599798430.jpghttps://www.saebin.com/up/product/34821/s_sum_m_2_202009111599798430.jpghttps://www.saebin.com/up/product/34821/s_sum_m_sum_3_202202211645405041.jpg
  (TS) 슈팅 사무실책상 일자책상 사무용가구
  시중판매가 : 122,100
  판매가 : 103,400원
  15%↓
  7
  https://www.saebin.com/up/product/34818/small_img.jpg
  (TS) 디셀 책상가림판
  시중판매가 : 14,300
  판매가 : 13,200원
  8%↓
  8
  https://www.saebin.com/up/product/34819/small_img.jpghttps://www.saebin.com/up/product/34819/s_sum_m_0_202009111599797716.jpghttps://www.saebin.com/up/product/34819/s_sum_m_1_202009111599797716.jpghttps://www.saebin.com/up/product/34819/s_sum_m_2_202009111599797716.jpghttps://www.saebin.com/up/product/34819/s_sum_m_3_202009111599797716.jpg
  (TS) 디셀 이동식서랍 단레일 책상서랍
  시중판매가 : 63,800
  판매가 : 52,800원
  17%↓
  9
  https://www.saebin.com/up/product/34820/small_img.jpghttps://www.saebin.com/up/product/34820/s_sum_m_0_202009111599798103.jpghttps://www.saebin.com/up/product/34820/s_sum_m_1_202009111599798103.jpghttps://www.saebin.com/up/product/34820/s_sum_m_2_202009111599798103.jpg
  (TS) 디셀 A형 각서랍 이동식서랍 책상서랍
  시중판매가 : 130,680
  판매가 : 100,100원
  23%↓
  10
  https://www.saebin.com/up/product/34822/small_img.jpghttps://www.saebin.com/up/product/34822/s_sum_m_0_202009111599798681.jpghttps://www.saebin.com/up/product/34822/s_sum_m_1_202009111599798681.jpg
  (TS) 디셀 U형테이블 홀다리형 독립형 보조탁자
  시중판매가 : 116,600
  판매가 : 94,600원
  19%↓
  11
  https://www.saebin.com/up/product/34854/small_img.jpghttps://www.saebin.com/up/product/34854/s_sum_m_0_202009111599805836.jpghttps://www.saebin.com/up/product/34854/s_sum_m_sum_1_202202211645404684.jpghttps://www.saebin.com/up/product/34854/s_sum_m_sum_2_202202211645404684.jpghttps://www.saebin.com/up/product/34854/s_sum_m_sum_3_202202211645404684.jpg
  (TS) 디셀 회의용테이블 회의실탁자
  시중판매가 : 209,000
  판매가 : 168,300원
  19%↓
  12
  https://www.saebin.com/up/product/34852/small_img.jpghttps://www.saebin.com/up/product/34852/s_sum_m_0_202009111599805324.jpghttps://www.saebin.com/up/product/34852/s_sum_m_1_202009111599805324.jpghttps://www.saebin.com/up/product/34852/s_sum_m_2_202009111599805324.jpghttps://www.saebin.com/up/product/34852/s_sum_m_sum_3_202202211645404816.jpg
  (TS) 디셀 연결식회의용테이블 회의탁자 회탁
  시중판매가 : 124,300
  판매가 : 93,500원
  25%↓
  13
  https://www.saebin.com/up/product/34855/small_img.jpghttps://www.saebin.com/up/product/34855/s_sum_m_0_202009111599806201.jpghttps://www.saebin.com/up/product/34855/s_sum_m_1_202009111599806201.jpghttps://www.saebin.com/up/product/34855/s_sum_m_2_202009111599806201.jpghttps://www.saebin.com/up/product/34855/s_sum_m_3_202009111599806201.jpg
  (TS) 럭스 회의용테이블 회의실가구 탁자 회탁
  시중판매가 : 335,500
  판매가 : 280,500원
  16%↓
  14
  https://www.saebin.com/up/product/34856/small_img.jpghttps://www.saebin.com/up/product/34856/s_sum_m_0_202009111599806392.jpghttps://www.saebin.com/up/product/34856/s_sum_m_1_202009111599806392.jpghttps://www.saebin.com/up/product/34856/s_sum_m_2_202009111599806392.jpghttps://www.saebin.com/up/product/34856/s_sum_m_3_202009111599806392.jpg
  (TS) 럭스빅 회의실테이블 사무용탁자 회의가구
  시중판매가 : 795,300
  판매가 : 597,300원
  25%↓
  15
  https://www.saebin.com/up/product/34857/small_img.jpghttps://www.saebin.com/up/product/34857/s_sum_m_0_202009111599807166.jpghttps://www.saebin.com/up/product/34857/s_sum_m_1_202009111599807166.jpghttps://www.saebin.com/up/product/34857/s_sum_m_sum_2_202202211645404571.jpghttps://www.saebin.com/up/product/34857/s_sum_m_sum_3_202202211645404571.jpg
  (TS) 슈팅 회의용테이블 회의실가구
  시중판매가 : 232,100
  판매가 : 181,500원
  22%↓
  16
  https://www.saebin.com/up/product/34836/small_img.gifhttps://www.saebin.com/up/product/34836/s_sum_m_0_202009111599802154.jpghttps://www.saebin.com/up/product/34836/s_sum_m_1_202009111599802154.jpg
  (TS) 디셀 2단 사이드책장 오픈장 올문장 수납가구
  시중판매가 : 90,200
  판매가 : 69,300원
  23%↓
  17
  https://www.saebin.com/up/product/34837/small_img.gifhttps://www.saebin.com/up/product/34837/s_sum_m_0_202009111599802262.jpghttps://www.saebin.com/up/product/34837/s_sum_m_1_202009111599802262.jpg
  (TS) 디셀 2단 사이드스카장 오픈장 올문장 수납가구
  시중판매가 : 112,200
  판매가 : 90,200원
  20%↓
  18
  https://www.saebin.com/up/product/34838/small_img.gifhttps://www.saebin.com/up/product/34838/s_sum_m_0_202009111599802404.jpghttps://www.saebin.com/up/product/34838/s_sum_m_1_202009111599802404.jpg
  (TS) 디셀 2단 사무용책장 오픈장 올문장 수납가구
  시중판매가 : 88,000
  판매가 : 69,300원
  21%↓
  19
  https://www.saebin.com/up/product/34839/small_img.gifhttps://www.saebin.com/up/product/34839/s_sum_m_0_202009111599802480.jpghttps://www.saebin.com/up/product/34839/s_sum_m_1_202009111599802480.jpg
  (TS) 디셀 2단 스카장 오픈장 올문장 수납가구 사무용책장
  시중판매가 : 112,200
  판매가 : 90,200원
  20%↓
  20
  https://www.saebin.com/up/product/34823/small_img.jpghttps://www.saebin.com/up/product/34823/s_sum_m_0_202009111599798871.jpghttps://www.saebin.com/up/product/34823/s_sum_m_1_202009111599798871.jpghttps://www.saebin.com/up/product/34823/s_sum_m_2_202009111599798871.jpghttps://www.saebin.com/up/product/34823/s_sum_m_3_202009111599798871.jpg
  (TS) 디셀 유리 미닫이장
  시중판매가 : 105,600
  판매가 : 85,800원
  19%↓
  21
  https://www.saebin.com/up/product/34840/small_img.gifhttps://www.saebin.com/up/product/34840/s_sum_m_0_202009111599813777.jpghttps://www.saebin.com/up/product/34840/s_sum_m_1_202009111599802645.jpg
  (TS) 디셀 3단책장 사무실장식장 수납가구
  시중판매가 : 99,000
  판매가 : 78,100원
  21%↓
  22
  https://www.saebin.com/up/product/34841/small_img.gifhttps://www.saebin.com/up/product/34841/s_sum_m_0_202009111599802741.jpghttps://www.saebin.com/up/product/34841/s_sum_m_1_202009111599802741.jpg
  (TS) 디셀 3단스카장 사무실장식장 수납가구
  시중판매가 : 132,000
  판매가 : 100,100원
  24%↓
  23
  https://www.saebin.com/up/product/34844/small_img.gifhttps://www.saebin.com/up/product/34844/s_sum_m_0_202009111599803741.jpghttps://www.saebin.com/up/product/34844/s_sum_m_1_202009111599803741.jpg
  (TS) 디셀 5단유리장 알루미늄장 사무실장식장
  시중판매가 : 250,800
  판매가 : 217,800원
  13%↓
  24
  https://www.saebin.com/up/product/34845/small_img.gifhttps://www.saebin.com/up/product/34845/s_sum_m_0_202009111599803860.jpghttps://www.saebin.com/up/product/34845/s_sum_m_1_202009111599803860.jpg
  (TS) 디셀 5단유리스카장 알루미늄스카장 사무실장식장
  시중판매가 : 322,300
  판매가 : 251,900원
  22%↓
  25
  https://www.saebin.com/up/product/34826/small_img.gifhttps://www.saebin.com/up/product/34826/s_sum_m_0_202009111599799534.jpghttps://www.saebin.com/up/product/34826/s_sum_m_1_202009111599799534.jpghttps://www.saebin.com/up/product/34826/s_sum_m_2_202009111599799534.jpg
  (TS) 디셀 옷장겸책장 사이드보조장 수납 정리
  시중판매가 : 222,200
  판매가 : 157,300원
  29%↓
  26
  https://www.saebin.com/up/product/34846/small_img.gifhttps://www.saebin.com/up/product/34846/s_sum_m_0_202009111599804152.jpghttps://www.saebin.com/up/product/34846/s_sum_m_1_202009111599804152.jpg
  (TS) 디셀 외문장 사무실수납가구 사무용장식장
  시중판매가 : 231,000
  판매가 : 185,900원
  20%↓
  27
  https://www.saebin.com/up/product/34847/small_img.gifhttps://www.saebin.com/up/product/34847/s_sum_m_0_202009111599804299.jpghttps://www.saebin.com/up/product/34847/s_sum_m_1_202009111599804299.jpg
  (TS) 디셀 쪽장 사무실수납가구 사무용장식장
  시중판매가 : 115,500
  판매가 : 99,000원
  14%↓
  28
  https://www.saebin.com/up/product/34848/small_img.gifhttps://www.saebin.com/up/product/34848/s_sum_m_0_202009111599804448.jpghttps://www.saebin.com/up/product/34848/s_sum_m_1_202009111599804448.jpg
  (TS) 디셀 옷장
  시중판매가 : 194,700
  판매가 : 157,300원
  19%↓
  29
  https://www.saebin.com/up/product/34824/small_img.gifhttps://www.saebin.com/up/product/34824/s_sum_m_0_202009111599798975.jpghttps://www.saebin.com/up/product/34824/s_sum_m_1_202009111599798975.jpghttps://www.saebin.com/up/product/34824/s_sum_m_2_202009111599798975.jpghttps://www.saebin.com/up/product/34824/s_sum_m_3_202009111599798975.jpg
  (TS) 디셀 사이드서랍장 보조장 수납장
  시중판매가 : 256,300
  판매가 : 207,900원
  19%↓
  30
  https://www.saebin.com/up/product/34825/small_img.gifhttps://www.saebin.com/up/product/34825/s_sum_m_0_202009111599799075.jpghttps://www.saebin.com/up/product/34825/s_sum_m_1_202009111599799075.jpghttps://www.saebin.com/up/product/34825/s_sum_m_2_202009111599799075.jpg
  (TS) 디셀 멀티장 사이드수납장 사무용가구
  시중판매가 : 159,500
  판매가 : 126,500원
  21%↓
  31
  https://www.saebin.com/up/product/34827/small_img.gifhttps://www.saebin.com/up/product/34827/s_sum_m_0_202009111599800272.jpghttps://www.saebin.com/up/product/34827/s_sum_m_1_202009111599800272.jpghttps://www.saebin.com/up/product/34827/s_sum_m_2_202009111599800272.jpghttps://www.saebin.com/up/product/34827/s_sum_m_3_202009111599800272.jpg
  (TS) 디셀 사이드 레일장 수납정리 사무용가구
  시중판매가 : 281,600
  판매가 : 223,300원
  21%↓
  32
  https://www.saebin.com/up/product/34828/small_img.jpg
  (TS) 디셀 목재 스크린파티션
  시중판매가 : 30,800
  판매가 : 26,400원
  14%↓
  33
  https://www.saebin.com/up/product/34829/small_img.jpghttps://www.saebin.com/up/product/34829/s_sum_m_0_202009111599800601.jpg
  (TS) 디셀 측면용 철재스크린파티션
  시중판매가 : 40,700
  판매가 : 30,800원
  24%↓
  34
  https://www.saebin.com/up/product/34830/small_img.jpghttps://www.saebin.com/up/product/34830/s_sum_m_0_202009111599801070.jpghttps://www.saebin.com/up/product/34830/s_sum_m_1_202009111599801070.jpghttps://www.saebin.com/up/product/34830/s_sum_m_2_202009111599801070.jpghttps://www.saebin.com/up/product/34830/s_sum_m_3_202009111599801070.jpg
  (TS) 디셀 철재망입유리파티션 H1200 철재칸막이
  시중판매가 : 170,500
  판매가 : 132,000원
  23%↓
  35
  https://www.saebin.com/up/product/34831/small_img.jpghttps://www.saebin.com/up/product/34831/s_sum_m_0_202009111599801325.jpghttps://www.saebin.com/up/product/34831/s_sum_m_1_202009111599801325.jpghttps://www.saebin.com/up/product/34831/s_sum_m_2_202009111599801325.jpghttps://www.saebin.com/up/product/34831/s_sum_m_3_202009111599801325.jpg
  (TS) 디셀 철재망입유리파티션 H1800 철재칸막이
  시중판매가 : 162,800
  판매가 : 123,200원
  24%↓
  36
  https://www.saebin.com/up/product/34832/small_img.jpghttps://www.saebin.com/up/product/34832/s_sum_m_0_202009111599801405.jpghttps://www.saebin.com/up/product/34832/s_sum_m_1_202009111599801405.jpghttps://www.saebin.com/up/product/34832/s_sum_m_2_202009111599801405.jpg
  (TS) 북 스텐드 북엔드
  시중판매가 : 19,800
  판매가 : 15,400원
  22%↓
  37
  https://www.saebin.com/up/product/34833/small_img.jpg
  (TS) 모니터 받침대
  시중판매가 : 26,400
  판매가 : 20,900원
  21%↓
  38
  https://www.saebin.com/up/product/34834/small_img.jpghttps://www.saebin.com/up/product/34834/s_sum_m_0_202009111599801809.jpg
  (TS) 120도 모니터받침대
  시중판매가 : 74,800
  판매가 : 64,900원
  13%↓
  39
  https://www.saebin.com/up/product/34835/small_img.jpghttps://www.saebin.com/up/product/34835/s_sum_m_0_202009111599801925.jpg
  (TS) 디셀 풀스크린파티션(정면만가능)
  시중판매가 : 108,900
  판매가 : 93,500원
  14%↓
  40
  https://www.saebin.com/up/product/34849/small_img.gifhttps://www.saebin.com/up/product/34849/s_sum_m_0_202009111599804600.jpghttps://www.saebin.com/up/product/34849/s_sum_m_1_202009111599804600.jpghttps://www.saebin.com/up/product/34849/s_sum_m_2_202009111599804600.jpghttps://www.saebin.com/up/product/34849/s_sum_m_3_202009111599804600.jpg
  (TS) 디셀 상부장
  시중판매가 : 61,600
  판매가 : 42,900원
  30%↓
  41
  https://www.saebin.com/up/product/34850/small_img.jpghttps://www.saebin.com/up/product/34850/s_sum_m_0_202009111599804924.jpg
  (TS) 디셀 피렉 옷장겸수납장
  시중판매가 : 137,500
  판매가 : 107,800원
  22%↓
  42
  https://www.saebin.com/up/product/34851/small_img.jpghttps://www.saebin.com/up/product/34851/s_sum_m_0_202009111599805108.jpghttps://www.saebin.com/up/product/34851/s_sum_m_1_202009111599805108.jpghttps://www.saebin.com/up/product/34851/s_sum_m_2_202009111599805108.jpghttps://www.saebin.com/up/product/34851/s_sum_m_3_202009111599805108.jpg
  (TS) 디셀 피렉장 철재책장 철재선반장
  시중판매가 : 232,100
  판매가 : 179,300원
  23%↓
  43
  https://www.saebin.com/up/product/34853/small_img.jpghttps://www.saebin.com/up/product/34853/s_sum_m_0_202009111599805474.jpghttps://www.saebin.com/up/product/34853/s_sum_m_1_202009111599805474.jpg
  (TS) 디셀 강연대 사회대 강의실 세미나실 회의실
  시중판매가 : 269,500
  판매가 : 220,000원
  18%↓
  44
  https://www.saebin.com/up/product/34858/small_img.jpghttps://www.saebin.com/up/product/34858/s_sum_m_0_202009111599807259.jpghttps://www.saebin.com/up/product/34858/s_sum_m_1_202009111599807259.jpghttps://www.saebin.com/up/product/34858/s_sum_m_2_202009111599807259.jpg
  (TS) 인테리어 선반 벽선반
  시중판매가 : 24,200
  판매가 : 22,000원
  9%↓
  45
  https://www.saebin.com/up/product/34859/small_img.gifhttps://www.saebin.com/up/product/34859/s_sum_m_0_202009111599807479.jpghttps://www.saebin.com/up/product/34859/s_sum_m_1_202009111599807479.jpg
  (TS) 디셀 5단 옷장겸책장
  시중판매가 : 292,600
  판매가 : 225,500원
  23%↓
  46
  https://www.saebin.com/up/product/34860/small_img.gifhttps://www.saebin.com/up/product/34860/s_sum_m_0_202009111599807865.jpghttps://www.saebin.com/up/product/34860/s_sum_m_1_202009111599807865.jpghttps://www.saebin.com/up/product/34860/s_sum_m_2_202009111599807865.jpg
  (TS) 디셀 낮은 탕비장 서랍형 도어형 탕비실가구
  시중판매가 : 189,200
  판매가 : 157,300원
  17%↓
  47
  https://www.saebin.com/up/product/34861/small_img.jpghttps://www.saebin.com/up/product/34861/s_sum_m_0_202009111599808039.jpghttps://www.saebin.com/up/product/34861/s_sum_m_1_202009111599808039.jpg
  (TS) 디셀 1540탕비장 탕비실가구
  시중판매가 : 332,200
  판매가 : 253,000원
  24%↓
  48
  https://www.saebin.com/up/product/34862/small_img.jpghttps://www.saebin.com/up/product/34862/s_sum_m_0_202009111599808131.jpghttps://www.saebin.com/up/product/34862/s_sum_m_1_202009111599808131.jpghttps://www.saebin.com/up/product/34862/s_sum_m_2_202009111599808131.jpghttps://www.saebin.com/up/product/34862/s_sum_m_3_202009111599808131.jpg
  (TS) 디셀 휴지통 탕비실가구
  시중판매가 : 348,700
  판매가 : 293,700원
  16%↓
  49
  https://www.saebin.com/up/product/34863/small_img.jpghttps://www.saebin.com/up/product/34863/s_sum_m_0_202009111599808388.jpghttps://www.saebin.com/up/product/34863/s_sum_m_1_202009111599808388.jpghttps://www.saebin.com/up/product/34863/s_sum_m_2_202009111599808388.jpghttps://www.saebin.com/up/product/34863/s_sum_m_3_202009111599808388.jpg
  (TS) 디셀 벽걸이장 탕비실가구
  시중판매가 : 112,200
  판매가 : 88,000원
  22%↓
  50
  https://www.saebin.com/up/product/34864/small_img.jpghttps://www.saebin.com/up/product/34864/s_sum_m_0_202009111599808541.jpg
  (TS) 디셀 쇼파테이블 응접실가구 소파탁자
  시중판매가 : 136,400
  판매가 : 104,500원
  23%↓
  51
  https://www.saebin.com/up/product/34866/small_img.jpghttps://www.saebin.com/up/product/34866/s_sum_m_0_202009111599808981.jpghttps://www.saebin.com/up/product/34866/s_sum_m_1_202009111599808981.jpghttps://www.saebin.com/up/product/34866/s_sum_m_2_202009111599808981.jpghttps://www.saebin.com/up/product/34866/s_sum_m_3_202009111599808981.jpg
  (TS) 바 테이블 카페테이블
  시중판매가 : 173,800
  판매가 : 146,300원
  16%↓
  52
  https://www.saebin.com/up/product/34870/small_img.jpghttps://www.saebin.com/up/product/34870/s_sum_m_0_202009111599810357.jpghttps://www.saebin.com/up/product/34870/s_sum_m_1_202009111599810357.jpghttps://www.saebin.com/up/product/34870/s_sum_m_2_202009111599810357.jpghttps://www.saebin.com/up/product/34870/s_sum_m_3_202009111599810357.jpg
  (TS) 디셀 사각테이블 상담테이블 휴게실탁자 사무실가구
  시중판매가 : 117,700
  판매가 : 93,500원
  21%↓
  53
  https://www.saebin.com/up/product/34871/small_img.jpghttps://www.saebin.com/up/product/34871/s_sum_m_0_202009111599810462.jpghttps://www.saebin.com/up/product/34871/s_sum_m_1_202009111599810462.jpghttps://www.saebin.com/up/product/34871/s_sum_m_2_202009111599810462.jpg
  (TS) 디셀 조명테이블 전구미포함 회의탁자 스터디카페가구 휴게실
  시중판매가 : 651,200
  판매가 : 535,700원
  18%↓
  54
  https://www.saebin.com/up/product/34872/small_img.jpghttps://www.saebin.com/up/product/34872/s_sum_m_0_202009111599810546.jpghttps://www.saebin.com/up/product/34872/s_sum_m_1_202009111599810546.jpg
  (TS) 디셀 화분테이블 화분미포함 회의탁자 스터디카페가구 휴게실
  시중판매가 : 634,700
  판매가 : 535,700원
  16%↓
  55
  https://www.saebin.com/up/product/34873/small_img.gifhttps://www.saebin.com/up/product/34873/s_sum_m_0_202009111599810692.jpghttps://www.saebin.com/up/product/34873/s_sum_m_1_202009111599810692.jpghttps://www.saebin.com/up/product/34873/s_sum_m_2_202009111599810692.jpghttps://www.saebin.com/up/product/34873/s_sum_m_3_202009111599810692.jpg
  (TS) 디셀 락카장 측면화이트 목재옷장 개인탈의
  시중판매가 : 202,400
  판매가 : 165,000원
  18%↓
  56
  https://www.saebin.com/up/product/34874/small_img.gifhttps://www.saebin.com/up/product/34874/s_sum_m_0_202009111599810801.jpghttps://www.saebin.com/up/product/34874/s_sum_m_1_202009111599810801.jpghttps://www.saebin.com/up/product/34874/s_sum_m_2_202009111599810801.jpghttps://www.saebin.com/up/product/34874/s_sum_m_3_202009111599810801.jpg
  (TS) 디셀 락카장 목재옷장 개인탈의
  시중판매가 : 239,800
  판매가 : 185,900원
  22%↓
  57
  https://www.saebin.com/up/product/34875/small_img.gifhttps://www.saebin.com/up/product/34875/s_sum_m_0_202009111599810897.jpghttps://www.saebin.com/up/product/34875/s_sum_m_1_202009111599810897.jpghttps://www.saebin.com/up/product/34875/s_sum_m_2_202009111599810897.jpghttps://www.saebin.com/up/product/34875/s_sum_m_3_202009111599810897.jpg
  (TS) 디셀 사물함 신발장 목재개인수납장
  시중판매가 : 130,900
  판매가 : 102,300원
  22%↓
  58
  https://www.saebin.com/up/product/34876/small_img.jpghttps://www.saebin.com/up/product/34876/s_sum_m_0_202009111599811438.jpghttps://www.saebin.com/up/product/34876/s_sum_m_1_202009111599811438.jpghttps://www.saebin.com/up/product/34876/s_sum_m_2_202009111599811438.jpghttps://www.saebin.com/up/product/34876/s_sum_m_3_202009111599811438.jpg
  (TS) 디셀 연수용테이블 세미나테이블 강의실탁자 연수실책상
  시중판매가 : 327,800
  판매가 : 257,400원
  21%↓
  59
  https://www.saebin.com/up/product/34877/small_img.jpg
  (TS) 유리 스크린파티션 유리목재스크린파티션
  시중판매가 : 50,600
  판매가 : 42,900원
  15%↓
  60
  https://www.saebin.com/up/product/34878/small_img.jpg
  (TS) 디셀 목재파티션 (SF/믹스/가이아 겸용)
  시중판매가 : 56,100
  판매가 : 47,300원
  16%↓
  61
  https://www.saebin.com/up/product/34879/small_img.jpg
  (TS) 책상하부 배선그물망
  시중판매가 : 16,500
  판매가 : 14,300원
  13%↓
  62
  https://www.saebin.com/up/product/34880/small_img.jpg
  (TS) 책상하부 4구콘센트
  시중판매가 : 41,800
  판매가 : 35,200원
  16%↓
  63
  https://www.saebin.com/up/product/34893/small_img.jpghttps://www.saebin.com/up/product/34893/s_sum_m_0_202012031606983225.jpghttps://www.saebin.com/up/product/34893/s_sum_m_1_202012031606983225.jpghttps://www.saebin.com/up/product/34893/s_sum_m_2_202012031606983225.jpghttps://www.saebin.com/up/product/34893/s_sum_m_3_202009111599808131.jpg
  (TS) 디셀 휴지통 탕비실가구 2
  시중판매가 : 354,200
  판매가 : 269,500원
  24%↓
  64
  https://www.saebin.com/up/product/36029/mid_202112311640925501.gif
  (TS) 디셀 사무용5단책장 사무실장식장 반유리장 옷장
  시중판매가 : 113,300
  판매가 : 99,000원
  13%↓
  65
  https://www.saebin.com/up/product/36030/mid_202112311640925886.gif
  (TS) 디셀 사무용5단스카장 사무실장식장
  시중판매가 : 117,700
  판매가 : 99,000원
  16%↓
  1

  에누리신청보기more

  신청인[날짜]/코드 진행상황
  주식회사 엔티제[2023/02/03]1675412711-DE0-122316844
  박재덕[2023/02/03]1675385517-DE0-12116537207
  유동인[2023/01/31]1675151952-DE0-2221084878
  동일전력[2023/01/31]1675141583-DE0-221154163102
  건일스틸[2023/01/25]1674609956-DE0-210120112200
  서윤정[2023/01/11]1673414574-DE0-11645230140

  고객만족센터

 • 1688-2680
 • 팩스 : 032-467-8200
  • 업무시간
  • [평일:09:00~18:00까지 토요일 09:00~12:00까지]
  • [점심:12:00~13:00까지 일요일,공휴일 휴,무]

  입금계좌안내

  예금주 : (주)세빈가구산업

  커뮤니티

  자료실
  시공사례
  레이아웃
  공지사항
  1:1문의
  통신판매업신고 : 2013-인천남동구-0208, 대표자 : 정윤희, 상호 : (주)세빈가구산업,
  주소 : 인천광역시 남동구 인주대로 846 (만수동)가호 1층[21589 ],
  Tel : 1688-2680, Fax : 032-467-8200
  사업자등록번호 : 131-86-46172[사업자등록정보확인] 정보 보호 담당자 : 정윤희,
  Copyright ⓒ 세빈가구 All Rights Reserved Any questions to saebingagu@hanmail.net
  공정 거래 위원회에서 인증한 표준약관을 사용합니다.

  구매안전 (에스크로) 서비스

  고객님은 안전거래를 위해 현금등으로 결제시
  저희 쇼핑몰에서 가입한 KCP의
  구매안전서비스를 이용하실 수 있습니다.
  가입사실 확인